Bảng Xếp Hạng

Tháng 8/2021
# Thành Viên Điểm Số Trận Hiệu Suất
1 Vương Ninh 66 41 54%
2 Dazai Kitano 62 50 41%
3 Jindo Katori 57 42 45%
4 Trần Long 57 41 46%
5 Nguyễn Nam 54 41 44%
6 Anderson Spafford 54 41 44%
7 Jude Soderlund 54 41 44%
8 docthoaint 54 37 49%
9 Lý Gia Bảo 51 41 41%
10 Lý Gia Linh 51 41 41%
11 Lý Hải Long 48 41 39%
12 Maritza Ruff 48 41 39%
13 Lý Gia Bân 48 41 39%
14 Rebekah Colebatch 48 41 39%
15 Gia Cát Dự 39 28 46%
16 Phunguyen94 33 28 39%
17 hoanlam 0 1 0%