Bảng Xếp Hạng

Tháng 10/2021
# Thành Viên Điểm Số Trận Hiệu Suất
1 Dazai Kitano 25 32 26%
2 Maritza Ruff 22 20 37%
3 Nguyễn Nam 19 20 32%
4 Lý Hải Long 16 20 27%
5 Lý Gia Linh 13 20 22%
6 Anderson Spafford 13 20 22%
7 Lý Gia Bân 13 20 22%
8 Trần Long 13 20 22%
9 Jindo Katori 13 10 43%
10 Vương Ninh 10 20 17%
11 Lý Gia Bảo 10 20 17%
12 Rebekah Colebatch 10 20 17%
13 Jude Soderlund 10 20 17%
14 Gia Cát Dự 4 20 7%